Política de privacidade

1. Quen é a empresa responsable do tratamento dos datos persoais de usuarias/os?

 • Nome completo: Xescultura S.L
 • Domicilio social: Rúa Areal, 62, Lalín
 • CIF: B94097243
 • Teléfono: 981937454
 • Dirección electrónica: reservas@reservas.gal

Mentres que a empresa encargada do tratamento dos datos persoais e titular da web é:

 • Nome completo: 4TIC CASTELLÓN 2009, S.L.
 • Domicilio social: Avenida Sos Baynat s/n – Edificio Espaitec 1, CP 12071 de Castellón de la Plana
 • CIF: B12817748
 • Teléfono: (+34) 964 38 75 06
 • Dirección electrónica: info@4tic.com
 • Datos do Rexistro Mercantil de Castellón de la Plana: Tomo 1504, Libro 1066, Folio 194 e Folla CS-31006

2. Con que finalidade se tratan os datos persoais de usuarias/os?

Coa finalidade de xestionar a compravenda e adquisición de entradas para os eventos ofrecidos polo responsable dos datos. Así como o envío de correos comerciais, sempre que ese envío conte co consentimento das persoas usuarias.

3. Por canto tempo se conservarán os datos persoais de usuarias/os?

Mentres as usuarias/os non se opoñan ao tratamento dos seus datos persoais.

4. Cal é a lexitimación para o tratamento de datos persoais de usuarias/os?

A base legal para o tratamento dos datos é o previo consentimento deste tratamento outorgado pola aceptación da Política de Privacidade.

5. A quen se comunicarán os seus datos?

Os datos persoais de usuarias/os non se cederan a terceiras empresas. A comunicación de datos ao encargado do tratamento non é unha cesión de datos persoais e en calquera caso, unicamente se realiza co obxectivo de poder prestar o servizo de compravenda e adquisición de entradas ofrecido a través da presente web.
No caso de que nun futuro fose necesario ceder os seus datos a terceiras empresas, solicitaríase o consentimento expreso das persoas usuarias.

6. Cales son los dereitos de usuarias/os sobre os sus datos persoais?

O responsable dos datos garante en todo caso ás persoas usuarias o exercicio dos seus dereitos que son:

 • Calquera persoa ten dereito a obter confirmación sobre se o responsable dos datos está tratando datos persoais seus ou non.
 • As persoas interesadas teñen dereito a acceder aos seus datos persoais, así como a solicitar a rectificación de datos inexactos ou a solicitar a súa  supresión cando, entre outros motivos, os datos xa no sexan necesarios para os fins para os que foron recollidos.
 • En determinadas circunstancias, as persoas interesadas poderán solicitar a limitación do tratamento dos seus datos. Nese caso unicamente se conservarán para el exercicio ou la defensa de reclamacións.
 • En determinadas circunstancias e por motivos relacionados coa súa situación particular, as persoas interesadas poderán opoñerse ao tratamento dos seus datos. O responsable dos datos deixará de tratalos coa excepción de motivos lexítimos imperiosos ou para o exercicio ou defensa de posibles reclamacións.
 • As persoas usuarias teñen dereito á transferencia dos seus datos a outras empresas, sempre que así o soliciten expresamente e tecnicamente sexa posible.
 • As persoas usuarias poderán exercer os seus dereitos remitindo unha solicitude expresa, a través de dos seguintes medios:
 • Correo electrónico: reservas@reservas.gal
 • Correo postal: Rúa Areal, 62, 36500 Lalín

Así mesmo, infórmase ás persoas usuarias de que teñen dereito a retirar o seu consentimento en calquera momento, sen que afecte á licitude do tratamento baseado no consentimento previo á su retirada e que poden presentar unha reclamación á Axencia Española de Protección de Datos, especialmente cando non quedasen satisfeitas co exercicio dos seus dereitos.
Todos os datos de contacto e trámites ante la Axencia Española de Protección de Datos atópanse na web: https://www.agpd.es

7. Como obtemos os datos persoais de usuarias/os?

A responsable dos datos obtén os datos das persoas usuarias a través do formulario de rexistro desta páxina web facilitados de forma voluntaria pola propia persoa interesada.
Os datos persoais aos que o responsable dos datos pode ter acceso son:

 • Nome completo
 • Enderezo electrónico
 • Dirección postal
 • Teléfono
 • Datos bancarios

8. Normativa aplicable

O responsable dos datos tratará os datos en conformidade con:

 • O Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, de 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos (RGPD)
 • A Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD).

9. Consulta

Se as persoas usuarias/os teñen calquera dúbida ou comentario sobre a forma en que o responsable dos datos utiliza estes datos poden escribir a: reservas@reservas.gal