Aviso legal

1. Titularidade

  • Nome completo: Xescultura S.L
  • Domicilio social: Rúa Areal, 62, Lalín
  • CIF: B94097243
  • Teléfono: (+34) 981 93 74 54
  • Enderezo electrónico: reservas@reservas.gal

2.- Obxecto

Xescultura pon a disposición dos e das usuarias o presente Aviso Legal co obxectivo de cumprir coas obrigas dispostas na Lei 34/2002 do 11 de xullo de servizos da sociedade da información e do comercio electrónico (en adiante “LSSI”) e para informar ás persoas usuarias das condicións de acceso e uso deste espazo web.

3.- Condicións de acceso e uso

Toda persoa que acceda á web asume o papel de usuario/a comprometéndose ao coñecemento e cumprimento das disposicións aquí incluídas e de calquera outra disposición legal aplicable.
Comprométese a utilizar o espazo web, os seus contidos e servizos conforme á lei, ao presente Aviso Legal e ás boas maneiras. Do mesmo xeito ten a obriga de non utilizar este espazo web, os contidos e os servizos que se prestan con fins ou efectos ilícitos contrarios a este Aviso Legal, con fins lesivos a intereses ou dereitos de terceiros ou que de calquera outra forma poidan danar, inutilizar, facer inaccesible ou deteriorar o espazo web, os seus contidos e servizos ou impedir un uso normal por parte de outras e outros usuarios.
Comprométese expresamente a non destruír, alterar, inutilizar ou danar os datos, programas ou documentos electrónicos que se atopan neste espazo web.
O acceso implica a previa lectura e aceptación do presente Aviso Legal. O acceso e utilización deste espazo web entenderase coma a aceptación plena e sen reservas do contido de todas e cada unha das presentes cláusulas na versión publicada en Xescultura no momento de acceso.
Xescultura resérvase o dereito a modificar calquera tipo de información que puidese aparecer nesta web, sen que exista obriga de aviso previo ou de poñer en coñecemento das persoas usuarias as diferentes modificacións, entendéndose como suficiente a publicación das mesmas neste espazo web de Xescultura.

4. Responsabilidade

Xescultura exímese de calquera responsabilidade derivada da información publicada no seu espazo web sempre que esta información fose manipulada ou introducida por unha persoa allea a Xescultura.
Este espazo web revisouse e probouse para que funcione correctamente de forma ininterrompida. Porén, Xescultura non descarta a posibilidade de que existan erros de programación así como tamén de que estes acontezan por causas de forza maior, desastres naturais ou calquera tipo de circunstancias que imposibiliten o acceso á web.

5. Propiedade intelectual e responsabilidade sobre os contidos

Prohíbese o uso de todos los contidos da web, concretamente dos textos, deseño, obras, marcas, logotipos, código fonte e calquera outro susceptible de protección, sen a autorización expresa de Xescultura. Calquera uso non permitido será debidamente perseguido polos lexítimos propietarios. Igualmente, todos os nomes comerciais, marcas ou signos distintivos de calquera clase contidos neste espazo web están protexidos pola lei.
Xescultura non se responsabiliza dos contidos aos que se dirixen os enlaces deste espazo web segundo o establecido en el artigo 17 de la LSSI.
Xescultura non concede ningún tipo de licenza ou autorización de uso persoal ás persoas usuarias sobre os seus dereitos de propiedade intelectual e industrial ou sobre calquera outro dereito relacionado con este espazo web e os servizos que se ofrecen.
As persoas usuarias recoñecen que a reprodución, distribución, comercialización, transformación e en xeral calquera forma de explotación, por calquera procedemento, de todo ou parte dos contidos deste espazo web constitúe unha infracción dos dereitos de propiedade intelectual e/ou industrial de Xescultura ou do titular dos mesmos, podendo implicar, por parte de Xescultura, accións xudiciais ou extraxudiciais correspondentes á defensa dos seus dereitos.
Así mesmo, a información á que as persoas usuarias poden acceder a través do espazo web pode estar protexida por dereitos de propiedade industrial, intelectual ou de outra natureza. En consecuencia, Xescultura non será responsable en ningún caso e baixo ningún concepto das infraccións que poidan cometer as persoas usuarias en relación á estes dereitos.

6. Protección de datos

Xescultura está profundamente comprometida co cumprimento da normativa vixente de protección de datos de carácter persoal e garante o cumprimento íntegro das obrigas dispostas así como a aplicación das medidas de seguridade dispostas na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD) e no Regulamento 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento dos seus datos persoais e á libre circulación destes datos (RGPD).

7. Lexislación aplicable

O presente Aviso Legal queda suxeito ao establecido na lexislación vixente.