Política de privacidade

1. Quen é a empresa responsable do tratamento dos datos persoais de usuarias/os  e xestora desta web?

 • Nome completo: Xescultura S.L
 • Domicilio social: Rúa Areal, 62, Lalín
 • CIF: B94097243
 • Teléfono: 981937454
 • Dirección electrónica: reservas@reservas.gal

Mentres que a empresa encargada do tratamento dos datos persoais é:

 • Nome completo: 4TIC CASTELLÓN 2009, S.L.
 • Domicilio social: Avenida Sos Baynat s/n – Edificio Espaitec 1, CP 12071 de Castellón de la Plana
 • CIF: B12817748
 • Teléfono: (+34) 964 38 75 06
 • Dirección electrónica: info@4tic.com
 • Datos do Rexistro Mercantil de Castellón de la Plana: Tomo 1504, Libro 1066, Folio 194 e Folla CS-31006

2. Con que finalidade se tratan os datos persoais de usuarias/os?

Coa finalidade de xestionar a contratación dos servizos solicitados por usuarias/os, en concreto a reserva ou compravenda de entradas para os eventos ofertados polo responsable do tratamento e organizados por terceiros.

Enviar correos electrónicos informativos ou comerciais a usuarias/os.

Responder ás consultas ou suxerencias formuladas por usuarias/os a través do formulario incluído no apartado de Contacto da web.

3. Por canto tempo se conservarán os datos persoais de usuarias/os?

Os datos trataranse durante o periodo de tempo estritamente necesario para cumprir coa finalidade que motivou o tratamento, así como durante todo o periodo de tempo que sexa preciso pra dar cumprimento coas obrigas legais que correspondan.

4. Cal é a lexitimación para o tratamento de datos persoais de usuarias/os?

A base legal para o tratamento dos datos persoais que suministran as usuarias/os é a prestación do servizo contratado por usuarias/os consistente na reserva ou compravenda de entradas.

O envío de correos electrónicos informativos ou comerciais ten como base legal o consentimento previo outorgado por usuarias/os, sen que en ningún caso a retirada deste consentimento condicione a execución de calquera contrato de servizos suscrito por usuarias/os. A mesma base legal lexitima o tratamento de datos persoais para a resolución de consultas ou suxerencias formuladas a través das canles de contacto previstas na web.

5. A quen se comunicarán os seus datos?

Informamos a usuarias/os de que a comunicación de datos ao encargado do tratamento non é unha cesión de datos persoais e en calquera caso, unicamente se realiza co obxectivo de poder prestar o servizo de compravenda e adquisición de entradas ofrecido a través da presente web.

Informamos de que para a correcta prestación dos servizos contratados por usuarias/os consistentes na reserva ou compravenda de entradas para asistir a un evento ou acceder a un evento, cederanse os seus datos persoais identificativos (nome e apelidos) e enderezo electrónico á organización do evento en cuestión.

No caso de precisar ceder datos a terceiras empresas, solicitarase o consentimento expreso das persoas usuarias.

6. Cales son los dereitos de usuarias/os sobre os sus datos persoais?

O responsable dos datos garante en todo caso ás persoas usuarias o exercicio dos seus dereitos que son:

 • Dereito de acceso: dereito a obter confirmación sobre se o responsable do tratamento está tratando ou non os seus datos persoais e acceder a certa información sobre este tratamento.
 • Dereito de rectificación: dereito a solicitar a rectificación dos datos que lle concernen e que sexan inexactos.
 • Dereito de supresión ou cancelación: dereito a obter a supresión ou cancelación dos seus datos persoais cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fines para os que foron recollidos.
 • Dereito á limitación: dereito a solicitar a limitación do tratamento dos seus datos. Nese caso unicamente se conservarán para el exercicio ou la defensa de reclamacións.
 • En determinadas circunstancias e por motivos relacionados coa súa situación particular, as persoas interesadas poderán opoñerse ao tratamento dos seus datos. O responsable dos datos deixará de tratalos coa excepción de motivos lexítimos imperiosos ou para o exercicio ou defensa de posibles reclamacións.
 • Dereito de transferencia: dereito á solicitar a remisióndos seus datos persoais a outro responsable do tratamento.
 • Dereito de oposición:dereito a oporse ao tratamento dos seus datos persoais. O responsable do tratamento deixará de tratalos a non ser que acredite motivos lexítimos para o tratamento ou para a formulación, exercicio e defensa de posibles reclamacións.
 • As persoas usuarias poderán exercer os seus dereitos remitindo unha solicitude expresa, a través de dos seguintes medios:
 • Correo electrónico: reservas@reservas.gal
 • Correo postal: Rúa Areal 62, Nave 1- Local 1- 36500 Lalín

Así mesmo, infórmase ás persoas usuarias de que teñen dereito a retirar o seu consentimento en calquera momento, sen que afecte á licitude do tratamento baseado no consentimento previo á su retirada e que poden presentar unha reclamación á Axencia Española de Protección de Datos, especialmente cando non quedasen satisfeitas co exercicio dos seus dereitos.

Todos os datos de contacto e trámites ante la Axencia Española de Protección de Datos atópanse na web: https://www.agpd.es

7. Como obtemos os datos persoais de usuarias/os?

A responsable do tratamento obtén os datos das persoas usuarias a través do formulario de rexistro desta páxina web. Os datos persoais tratados son facilitados voluntariamente polas usuarias/os a través do formulario que, en concreto, pode dividirse nas seguintes categorías:

 • Datos de identificación (Nome e apelidos)
 • Enderezo electrónico
 • Dirección postal
 • Teléfono
 • No caso de ser necesario, datos bancarios.

8. Normativa aplicable

O responsable dos datos tratará os datos en conformidade con:

 • O Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, de 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos (RGPD)
 • A Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD).

9. Consulta

Se as persoas usuarias/os teñen calquera dúbida ou comentario sobre a forma en que o responsable do tratamento utiliza estes datos poden escribir a: reservas@reservas.gal